Právne predpisy upravujúce činnosť tlmočníkov a prekladateľov

Činnosť moju, ako aj všetkých súdnych (úradných) tlmočníkov a prekladateľov, upravujú najmä tieto predpisy: 

  • Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  •  Vyhláška č. 107/2016 Z. z . ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti
    Slovenskej republikyč. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
  • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon