Preklady z/do bulharského jazyka

Preklady z bulharčiny do slovenčiny a naopak si v prvom rade vyžadujú ovládanie oboch jazykov na vysokej lingvistickej úrovni.

Cieľom mnou vypracovaných prekladov je, aby bol preklad maximálne terminologicky ekvivalentný, čo v praxi znamená, že je pri preklade zachovaná obsahová a významová stránka východiskového textu bez narúšania pravopisných, gramatických a syntaktických noriem jazyka, do ktorého sa prekladá.

Navyše, preklady sú spracovávané graficky zrkadlovito, teda preklady sa čo najvernejšie podobajú originálu, čo uľahčuje orientáciu v oboch textoch, ako aj prípadne  detailne porovnanie a v určitých prípadoch aj dolaďovanie po grafickej stránke. Pri prekladoch, ktoré vyhotovujem vychádzajúc z dodaných podkladov v elektronickej forme, zachovávam takmer dokonalú formálnu a grafickú zhodu medzi originálom a prekladom.

Nie je problém vyhovieť aj médio náročnejším požiadaviek ako napríklad odovzdávanie prekladu na CD alebo DVD alebo USB, prepis audio a video nahrávok, či lokalizácia web stránok a softvérov.

Pri svojich prekladoch z bulharského do slovenského jazyka a naopak využívam moderné CAT nástroje, ktoré slúžia ako nástroj pre všetkých profesionálnych prekladateľov. Ich užitečnost je vyjádrena vetou, že sa nikdy prekladá ten istý segment dvakrát (slovo, veta, odstavec). Týmto optimalizujem celkový čas potrebný na vyhotovenie prekladov. Zároveň zabezpečujem systematickosť a dodržiavanie terminologickej jednotnosti textov.

Významovú zhodu textov zabezpečujem striktným dodržiavaním zásady o ekvivalentnom preklade pojmov a pomenovaní. 

Štandardné trvanie vyhotovenia 1 strany úradného prekladu z/do bulharčiny spolu s jeho riadnym zviazaním a označením podľa príslušných právnych predpisov je približne jedna hodina.

Štandardná rýchlosť prekladania všeobecných textov z/do bulharčiny je cca 1 normostrana (1800 znakov na stranu vrátane medzier) za 1 hodinu. Zvýšením náročnosti odborných textov, ktoré obsahujú technickú či inú špecifickú terminológiu, rýchlosť prekladania úmerne klesá. 

Ak je zdrojový text v elektronickej podobe a kompatibilný s prekladateľskými nástrojmi, tak sa rýchlosť prekladania môže zvýšiť na 8 až 12 strán za deň (a netýka sa to iba bežne používaných kancelárskych formátov ako .doc, .xls, .ppt).

Výsledný preložený text slúži ako podklad pri vyúčtovaní samotného prekladu.

Texty v bulharskom jazyku bývajú spravidla o cca 10 - 15 % dlhšie ako texty v slovenskom jazyku a naopak, texty v slovenčine bývajú spravidla o cca 10 - 15 % kratšie ako texty v bulharčine. Vyplýva to z lingvistickej povahy oboch jazykov: bulharčina je prevažne jazyk analytický, kde sa vzťahy medzi slovami vyjadrujú predložkami, a slovenčina je jazyk syntetický, kde sa tieto vzťahy vyjadrujú za pomoci pádov a pádových koncoviek.

 

 Najčastejšie prekladané dokumenty z/do bulharčiny: 

• certifikáty

• technické preukazy

• čestné vyhlásenia

• účtovné závierky

• diplomy

• úmrtné listy

• deklarácie

• vodičské preukazy

• doklady o spôsobilosti

• výkazy ziskov a strát

• faktúry

• výpisy z obchodného registra

• maturitné vysvedčenia

• výpisy z registra trestov

• notárske doložky

• výpisy známok

• potvrdenia o návšteve školy

• vysvedčenia zo školy

• rodné listy

• zápisnice zo zasadnutí

• sobášne listy

• znalecké posudky

• splnomocnenia

• žiadosti

• súdne rozhodnutia

• zmluvy (všetky typy)

 

 

 Najčastejšie prekladané dokumenty z/do bulharčiny: 

• certifikáty

• technické preukazy

• čestné vyhlásenia

• účtovné závierky

• diplomy

• úmrtné listy

• deklarácie

• vodičské preukazy

• doklady o spôsobilosti

• výkazy ziskov a strát

• faktúry

• výpisy z obchodného registra

• maturitné vysvedčenia

• výpisy z registra trestov

• notárske doložky

• výpisy známok

• potvrdenia o návšteve školy

• vysvedčenia zo školy

• rodné listy

• zápisnice zo zasadnutí

• sobášne listy

• znalecké posudky

• splnomocnenia

• žiadosti

• súdne rozhodnutia

• zmluvy (všetky typy)