Krátky profesný životopis

Mgr. Eli Vanyova Kanova

Narodila som sa 10. júla 1980 v Sofii, Bulharsko, kde som vyštudovala ruskú základnú školu a ukončila bilingválne anglicko-bulharské gymnázium. Ako poslucháčka odboru slovanskej filológie som v prvom ročníku na Univerzite Sv. Klimenta Ochridského v Sofii získala medzivládne štipendium na štúdium slovenčiny.

Štúdijný odbor slovenský jazyk a literatúru som ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v máji roku 2006. Tamtiež momentálne píšem svoju dizertačnú prácu venovanú jazyku Bulharov žijúcich v súčasnosti na Slovensku.

Prekladať som začala v roku 2001, teda ešte v prvom ročníku na vysokej škole. Prekladateľskú a tlmočnícku prax som získala v agentúre Lexis. Postupne som sa osamostatňovala a vo februári 2007 som si na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť založila vlastnú živnosť.

Dňa 27. novembra 2007 som bola zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,  ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

V období 2007 až 2010 som pracovala na Veľvyslanectve Bulharskej republiky ako interná tlmočníčka a prekladateľka a konzulárna úradníčka.

Od septembra 2010 vediem kurzy bulharského jazyka v Bulharskom kultúrnom inštitúte na Jesenského 7 v Bratislave.

Okrem bulharčiny ovládam angličtinu, ruštinu a češtinu.

Vo svojom voľnom čase sa venujem svojim dvom detským snom, a teda internetovému predaju strieborných šperkov z mojej domoviny a prevádzkovaniu portálu s nehnuteľnosťami.